fbpx

Privacybeleid

Crushing Content neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking zeer ernstig op.

Het doel van deze policy is dan ook om aan te geven op welke manier Crushing Content uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Deze policy is in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing is vanaf 25 mei 2018.

 1. Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals die op deze website worden verzameld, is Crushing Content, met maatschappelijke zetel te Busleidengang 6 D103 3000 Leuven.

Crushing Content verwerkt persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn verkregen binnen het bedrijf.

 1. Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen enkel de gegevens die relevant zijn voor een goede uitvoering van een overeenkomst (samenwerking, sollicitatie, informatievraag, etc.). Het gaat hier over de gegevens zoals bedrijfsnaam, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer.

 1. Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Crushing Content gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden gebruikt met als doel:

u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;

uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;

met u te communiceren;

onze activiteiten te beheren;

onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;

fraude te voorkomen;

de veiligheid van de website te verzekeren;

statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;

uw kandidatuur te kunnen verwerken;

afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

 1. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Crushing Content deelt uw gegevens in principe niet met derden, tenzij die derde partij voorziet in de opvolging en/of levering van uw bestelling. Indien het noodzakelijk is, delen wij uw gegevens binnen ons team.

 1. Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om uw gegevens op te vragen, het recht om uw gegevens te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Wij vragen u in dat geval om zich te wenden met uw identiteitskaart tot ons kantoor of digitaal via laura@crushingcontent.be.

 1. Hoe lang bewaren wij uw informatie?

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven is. Wij respecteren de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Crushing Content schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die Crushing Content inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen en postverwerkers), voor producten en diensten waarbij Crushing Content als tussenpersoon optreedt en voor haar klantenservice. Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Crushing Content en heeft Crushing Content de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Uitsluitend indien Crushing Content hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Crushing Content zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 1. Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

 1. Links naar andere websites en content van derde partijen

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast maken onze websites gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel (zie ook Cookies policy). De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

 1. Hoe zult u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan deze privacy policy?

Deze privacy policy zal bij gelegenheid worden aangepast zonder aankondiging of kennisgeving. U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy onderaan deze pagina. Wij raden u dan ook aan om de nieuwste versie van deze policy regelmatig te raadplegen. Door onze diensten te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene privacy policy.

 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor vragen of het indienen van verzoeken m.b.t. uw persoonsgegevens kan dit (zie ook punt 5):

via de contactinfo op deze website;

via laura@crushingcontent.be;

of per post:

Crushing Content

Busleidengang 6 D103

3000 Leuven

© Crushing Content, mei 2021